Bodenschutzkalkung
Waldzustandsberichte 2016 belegen weiteren Bedarf an Waldkalkung

Hessen: Waldzustandsbericht 2015

Thüringen: Waldbodenschutz im Fokus der Forstwissenschaft